Hot News voi Thanh Tùng Show 69 Jul 22 2020 Chi phiếu cứu trợ đợt nhì gần như chắc chắn, bao nhiêu?

Share it with your friends Like

Thanks! Share it with your friends!

Close

Hot News voi Thanh Tùng _Show 69_ Jul 22 2020
-Chi phiếu cứu trợ đợt nhì gần như chắc chắn. Nhưng sẽ là bao nhiêu?
-Tiệm tóc và nail phục vụ ngoài sân phải đáp ứng những đòi hỏi nào?

Nail: https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-outdoor-personal-care–en.pdf?fbclid=IwAR3PiWsDt2wpMoZESpMW9ByKeSg1749OhOby2_ehj2M0445wf8Ox2hI3IC4
Hair: https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-outdoor-hair-salons–en.pdf

Comments

Comments are disabled for this post.