Hot News với Thanh Tùng-Show 109-Oct 1 2020 – $300/tuần: EDD California xác nhận sẽ cho đủ 6 tuần – Thương thuyết đang diễn ra vào phút chót. Bao giờ sẽ có $1,200?