Hot News với Thanh Tùng#87 Aug 21_Đám cháy càng lúc càng dữ dội, San Jose & Milpitas bắt đầu di tản.

Share it with your friends Like

Thanks! Share it with your friends!

Close

Hot News với Thanh Tùng_Show 87_Aug 21 2020
– Đám cháy càng lúc càng dữ dội, San Jose & Milpitas bắt đầu di tản.
– Tiểu bang nào bắt đầu nhận $300/tuần vào tuần tới?

Ghi danh để nhận được cảnh báo ở link này:
https://csj.maps.arcgis.com/apps/InformationLookup/index.html?appid=63226957c1744bb2bb5111750965fa17&fbclid=IwAR3_U4jcIbyhOAoYZ2_FAXnytVD_N-5giXZGxlLAagJRUXrU05W-_IulDt8

Comments

Comments are disabled for this post.